MŨI KHOAN KIM LOẠI RUKO SPIDO

Bộ mũi Khoan Thép Spido 19 Mũi, Cobalt 5%

Mã hàng: A 215 214

Giá: 950.000₫

Ø1.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 010 TX

Giá: 17.000₫

Ø1.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 015 TX

Giá: 17.000₫

Ø2.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 020 TX

Giá: 17.000₫

Ø2.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 025 TX

Giá: 19.000₫

Ø3.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 030 TX

Giá: 24.000₫

Ø3.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 035 TX

Giá: 29.000₫

Ø4.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 040 TX

Giá: 31.000₫

Ø4.2 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 042 TX

Giá: 36.000₫

Ø4.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 045 TX

Giá: 37.000₫

Ø5.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 050 TX

Giá: 39.000₫

Ø5.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 055 TX

Giá: 41.500₫

Ø6.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 060 TX

Giá: 46.500₫

Ø6.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 065 TX

Giá: 51.000₫

Ø7.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 070 TX

Giá: 61.000₫

Ø7.5 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 075 TX

Giá: 69.000₫

Ø8.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 080 TX

Giá: 88.000₫

Ø10.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 100 TX

Giá: 127.000₫

Ø10.2 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 102 TX

Giá: 145.000₫

Ø12.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 120 TX

Giá: 190.000₫

Ø13.0 mm- Mũi Khoan Thép Spido, Cobalt 5%

Mã hàng: 215 130 TX

Giá: 255.000₫
Lọc