KÌM NƯỚC COBRA 87

Kìm Nước Cobra XS Dài 100mm

Mã hàng: 87 00 100

Giá: 720.000₫

Kìm Nước Cobra Mini Dài 125mm

Mã hàng: 87 01 125

Giá: 700.000₫

Kìm Nước Cobra Mini Dài 125mm- Mạ Chrome

Mã hàng: 87 03 125

Giá: 860.000₫

Kìm Nước Cobra Dài 150mm- Tay Nhựa Đỏ

Mã hàng: 87 01 150

Giá: 700.000₫

Kìm nước Cobra Dài 180mm- Tay Cầm Nhựa Đỏ

Mã hàng: 87 01 180

Giá: 730.000₫

Kìm nước Cobra Dài 180mm- Tay Cầm Êm

Mã hàng: 87 02 180

Giá: 810.000₫

Kìm nước Cobra Dài 180mm- Tay Cầm Nhựa Đỏ và Mạ Chrome

Mã hàng: 87 03 180

Giá: 990.000₫

Kìm nước Cobra Dài 250mm- Tay Cầm Nhựa Đỏ

Mã hàng: 87 01 250

Giá: 770.000₫

Cobra Quickset Dài 250mm- Tay Cầm Êm

Mã hàng: 87 22 250

Giá: 900.000₫

Kìm nước Cobra Dài 250mm- Tay Cầm Nhựa Đỏ và Mạ Chrome

Mã hàng: 87 03 250

Giá: 1.030.000₫

Kìm nước Cobra Dài 250mm- Tay Cầm Êm và Mạ Chrome

Mã hàng: 87 05 250

Giá: 1.120.000₫

Kìm Cobra Dài 250mm- Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 87 26 250

Giá: 1.290.000₫

Kìm nước Cobra Dài 300mm- Mở Đến Ø 70mm

Mã hàng: 87 01 300

Giá: 1.060.000₫

Kìm nước Cobra Dài 300mm- Tay Cầm Êm

Mã hàng: 87 02 300

Giá: 1.200.000₫

Kìm nước Cobra Dài 300mm- Tay Đỏ và Mạ Chrome

Mã hàng: 87 03 300

Giá: 1.310.000₫

Kìm nước Cobra dài 300mm- Tay Cầm Êm và Mạ Chrome

Mã hàng: 87 05 300

Giá: 1.430.000₫
Lọc