MŨI RUKO KHOAN INOX MẠ TÍM

Ø2.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281020EF

Giá: 165.000₫

Ø2.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281025EF

Giá: 175.000₫

Ø3.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281030EF

Giá: 190.000₫

Ø3.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281035EF

Giá: 185.000₫

Ø4.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281040EF

Giá: 190.000₫

Ø4.2 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281042EF

Giá: 200.000₫

Ø4.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281045EF

Giá: 200.000₫

Ø5.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281050EF

Giá: 210.000₫

Ø5.5 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281055EF

Giá: 235.000₫

Ø6.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281060EF

Giá: 255.000₫

Ø8.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281080EF

Giá: 345.000₫

Ø10.0 mm- Mũi Khoan Inox Mạ Than Tím, Cobalt 8%

Mã hàng: 281100EF

Giá: 490.000₫
Lọc