ĐẦU BITS PB SWISS TOOLS

Đầu Bits Hoa Thị Torx T20 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/20-50

Giá: 120.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T25 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/25-50

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx 30 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/30-50

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T40 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/40-50

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Lục Giác 4.0 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.210/4

Giá: 120.000₫

Đầu Bits Lục Giác 5.0 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.210/5

Giá: 120.000₫

Đầu Bit Lục Giác 6.0 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.210/6

Giá: 150.000₫

Đầu Bit Lục Giác 8.0 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.210/8

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.190/2

Giá: 100.000₫

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.190/2

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/3

Giá: 200.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/1

Giá: 200.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/3

Giá: 120.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/1

Giá: 120.000₫

Khay Chứa 10 Bits Bitlock size 1/4"

Mã hàng: PB 970.C6 and E6

Giá: 110.000₫
Lọc