ĐẦU BITS PB SWISS TOOLS

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.190/2

Giá: 100.000₫

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.190/2

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/1

Giá: 120.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/3

Giá: 120.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/1

Giá: 200.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/3

Giá: 200.000₫
Lọc