MỎ LẾT KÌM

Kìm Mỏ Lết Mini Mở ốc lục giác 23mm Dài 125mm

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.260.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 27mm Dài 150mm

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 27mm Dài 150mm

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.500.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 40mm Dài 180mm

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.340.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 40mm Dài 180mm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.390.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 40mm Dài 180mm

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.470.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 40mm Dài 180mm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.490.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.510.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.670.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.750.000₫

Kìm Mỏ Lết 1000 Volt Mở ốc 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.910.000₫

Kìm Mỏ Lết 1000 Volt Mở ốc đến 52mm Dài 250mm

Mã hàng: 86 07 250

Giá: 1.910.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 60mm Dài 300mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.870.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 60mm Dài 300mm

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 2.030.000₫

Kìm Mỏ Lết Size XL Mở ốc đến 85mm Dài 400mm

Mã hàng: 86 03 400

Giá: 3.470.000₫
Lọc