BITS HOA THỊ PB SWISS TOOLS

Mũi bits Hoa Thị T8 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/8

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi bits Hoa Thị T10 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/10

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi Bits Hoa Thị T15 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/15

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi Bits Hoa Thị T20 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/20

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi Bits Hoa Thị T27 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/25

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi Bits Hoa Thị T30 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/30

Giá: 90.000₫  120.000₫

Mũi Bits Hoa Thị T40 Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.400/40

Giá: 130.000₫  170.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T6 Dài 50mm

Mã hàng: E6.400/6-50

Giá: 115.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T8 Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/8-50

Giá: 110.000₫  150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T10 Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/10-50

Giá: 100.000₫  130.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T15 Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/15-50

Giá: 110.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T20 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/20-50

Giá: 110.000₫  150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T25 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/25-50

Giá: 110.000₫  150.000₫

Mũi Bits Hoa Thị Torx T27 Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/27-50

Giá: 110.000₫  150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx 30 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/30-50

Giá: 110.000₫  150.000₫

Đầu Bits Hoa Thị Torx T40 dài 50mm

Mã hàng: PB E6.400/40-50

Giá: 140.000₫  180.000₫
Lọc