BITS PH - PZ - DẸP STAHLWILLE

Mũi Bits Cộng PH 1 Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.190/1

Giá: 90.000₫

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.190/2

Giá: 90.000₫

Mũi Bits PH 1 Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.190/1

Giá: 100.000₫

Đầu Bits Cộng PH 2 Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.190/2

Giá: 100.000₫

Mũi Bits PH 1 Chiều Dài 95mm

Mã hàng: PB E6L.190/1

Giá: 150.000₫

Mũi Bits PH 2 Chiều Dài 95mm

Mã hàng: PB E6L.190/2

Giá: 150.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/1

Giá: 125.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 50mm

Mã hàng: PB E6.100/3

Giá: 130.000₫

Đầu Bits Dẹp 3.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/1

Giá: 110.000₫

Mũi Bits Dẹp 4.0mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/2

Giá: 110.000₫

Đầu Bits Dẹp 5.5mm Chiều Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/3

Giá: 110.000₫

Mũi Bits Dẹp 6.25mm Dài 25mm

Mã hàng: PB C6.135/4

Giá: 120.000₫

Mũi Bits PZ 2 dài 25mm

Mã hàng: PB C6.192/2

Giá: 110.000₫
Lọc