LỤC GIÁC – HOA THỊ WERA

Bộ Lục Giác 9 Chi Tiết Stainless Steel

Mã hàng: 05 073544 001

Giá: 1.250.000₫  1.335.000₫

Bộ Lục Giác Đầu Bi 9 Chi Tiết

Mã hàng: 05 073593 001

Giá: 1.060.000₫  1.200.000₫

Bộ Lục Giác 9 Chi Tiết Stainless Steel

Mã hàng: 05 022669 001

Giá: 1.375.000₫

Bộ Lục Giác Hoa Thị Torx 9 Chi Tiết

Mã hàng: 05 024470 001

Giá: 1.300.000₫

Bộ Lục Giác Hoa Thị Torx 9 Chi Tiết- Stainless Steel

Mã hàng: 05 022689 001

Giá: 1.490.000₫  1.550.000₫

Bộ Lục Giác Hoa Thị Có Lỗ 9 Chi Tiết

Mã hàng: 05 073599 001

Giá: 1.250.000₫  1.365.000₫
Lọc